08:52 ICT Thứ ba, 04/08/2020               ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung

Hệ thống tổ chức

Lịch giảng

Tra cứu điểm

:::Thăm dò ý kiến:::

Bạn thấy website mới của trường thế nào?

Rất dễ sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Dễ sử dụng,giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Bình thường, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Khó sử dụng, giao diện đẹp, bố cục rõ ràng

Liên kết website

Cuộc thi viết tiểu luận
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ TMH
Trung tâm tin học
Thu vien y khoa
Báo sức khỏe & đời sống
Bác sỹ trẻ tình nguyện
Đào tạo điều dưỡng
Bộ môn Mắt
Tra cứu điểm thi hết học phần
Bác sĩ Nội trú
Công đoàn Y tế Việt Nam
Bộ Y tế
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mạng văn phòng điện tử tỉnh Thái Bình

Danh mục Tin tức

Hội đồng trường

Cập nhật vào : Thứ tư - 11/09/2019 15:39 Share |


PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
Chủ tịch Hội đồng Trường

PGS.TS Ngô Thanh Bình
Thư ký Hội đồng Trường
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

PGS.TS  Hoàng Năng Trọng
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

PGS.TS Nguyễn Duy Cường

Phó Bí thư ĐU - P.Hiệu trưởng

PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến
Phó Hiệu trưởng - Giám đốc BV

PGS.TS. Nguyễn Xuân Bái
Phó Hiệu trưởng

TS. Bùi Thị Bình
Trưởng khoa Dược

TS. Vũ Thanh Bình
Trưởng Bộ môn Nội

TS. Phí Đức Long
Phó trưởng - PT Bộ môn Nhi

TS. Vũ Minh Hải
Trưởng Bộ môn Chấn thương

 

TS. Trần Thị Khuyên
Trưởng phòng TCCB

TS. Trần Thị Vân Anh
Trưởng Bộ môn SLB-MD

TS. Đỗ Quốc Hương
Trưởng Bộ môn YHCT

ThS. Trịnh Thành Vinh
BT Đoàn TN - Chủ tịch HSV
PGS.TS Lê Quang Minh
Giám đốc sở Y tế Hà Nam

TS. Hà Anh Đức
Phó Chánh VP, Bộ Y tế

TS. Đỗ Thanh Giang
PGĐ Sở KH&CTN Thái Bình

ThS. Nguyễn Quang Huy
PGĐ Sở Y tế Thái Bình

BSCKII. Hà Quốc Phòng
Giám đốc BVĐK Thái Bình
     
* Nhiệm vụ, quyền hạn
      Hội đồng Trường có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học (số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) cụ thể như sau:
  1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường; chủ trương phát triển của Nhà trường.
  2. Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của Nhà trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
  3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;
  4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Nhà trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật;
  5. Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó Hiệu trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng Nhà trường; việc quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường quy định; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của Chủ tịch hội đồng Trường, Hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch hội đồng Trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
  6. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của Nhà trường;
  7. Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Nhà trường theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo  quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường;
  8. Giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà trường; báo cáo hàng năm trước hội nghị toàn thể của Nhà trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng Trường;
  9. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng Trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Nhà trường;
  10. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.


Sửa lần cuối vào : Thứ hai - 11/11/2019 16:30