Phòng tổ chức cán bộ


Trưởng phòng:
TS. Nguyễn Thế Điệp
Email: diepnt@tbump.edu.vn
 


TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TIỀN NHIỆM

* Trưởng, Phó phòng tiền nhiệm:
- ĐC Phạm Văn Lái: Trưởng phòng
- ĐC Hoàng Hạnh: Trưởng phòng
- ĐC Phạm Văn Nghiễn: Trưởng phòng
- BSCKII. Nguyễn Văn Sái: Trưởng phòng
- BSCKII. Bùi Văn Đăng: Trưởng phòng
- TS. Trần Thị Khuyên: Trưởng phòng
- ĐC Tạ Bình Nghị: Phó trưởng phòng
- BSCKII. Bùi Hữu Chuân: Phó trưởng phòng
- BSCKI. Đỗ Thanh Hoài: Phó trưởng phòng
- BS Đỗ Trung Thành: Phó trưởng phòng
- CN Nguyễn Duy Chẩm: Phó trưởng phòng
- BSCKII. Đào Thanh Lanh: Phó trưởng phòng
- ThS. Nguyễn Như Toàn: Phó trưởng phòng
- BSCKII. Lê Văn Tuệ: Phó trưởng phòng
- PGS.TS. Ngô Thanh Bình: Phó trưởng phòng
* Trưởng, Phó phòng đương nhiệm:
- TS. Nguyễn Thế Điệp: Trưởng phòng (Tháng 4/2020 - đến nay)
- ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh: Phó trưởng phòng (Tháng 5/2015 - đến nay)
- ThS. Lê Xuân Hưng: Phó trưởng phòng (Tháng 1/2024 - đến nay)
 

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Email: oanhn905@gmail.com
d150b6a4ab74002a5965
Phó trưởng phòng:
ThS. Lê Xuân Hưng
Email: lehungtbump@gmail.com
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 ThS. Đỗ Thành Long
Email: longdt@tbmc.edu.vn
TS Nguyễn Văn Tiến
​TS. Nguyễn Văn Tiến
Email: tiennv@tbump.edu.vn​

CN. Đinh Thị Thu Hà
Email:  hadtt@tbump.edu.vn​

CN. Vương Hải Thành
Email: vuongthanhytb@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Nguyên
Email: nguyendhytb@gmail.com
ThS Đỗ Anh Văn
Email: vandhydtb@gmail.com
CN.Trương Thị Thảo
Email: thaott@tbump.edu.vn
b5b8ac2c92f73ca965e6
CN Phạm Ngọc Đan

Email: danpn@tbump.edu.vn
f250f513cdc863963ad9
ThS Nguyễn Thảo Nhi

Email: nhint@tbump.edu.vn
 


Cán bộ đương nhiệm Phòng Tổ chức cán bộ

 
* Chức năng, nhiệm vụ
* Chức năng:
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng giúp cho Hiệu trưởng xây dựng bộ máy tổ chức, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Trường; Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức, công tác thi đua khen thưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ.
* Nhiệm vụ:
- Tham mưu và chủ trì xây dựng các Quy chế, Quy định về cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại chất lượng VC, NLÐ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy chế làm việc và một số Quy chế, Quy định có liên quan;
- Tham mưu, đề xuất sắp xếp cơ cấu tổ chức trong Trường; đề xuất thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; Xây dựng đề án tự chủ về tổ chức, nhân sự; đề án vị trí việc làm; kế hoạch, chỉ tiêu lao động hàng năm; đề xuất sắp xếp, điều chuyển VC, NLÐ của Trường hằng năm một cách hợp lý; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong Trường:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện chế độ chính sách đối với VC, NLĐ theo quy định và theo phân cấp thẩm quyền: xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng, ký kết HĐLV, HĐLĐ, xét chuyển CDNN viên chức, thi hoặc xét nâng ngạch, thăng hạng CDNN viên chức, quyết định bổ nhiệm và xếp lương CDNN viên chức, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, kéo dài thời gian công tác, thôi việc, chấm dứt HĐLV, chấm dứt HĐLĐ, thuyên chuyển công tác, thi đua khen thưởng, kỷ luật VC, NLĐ, thực hiện việc xét các danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc và các chức danh khác;
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý đơn vị theo quy định;
- Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, VC, NLĐ; tham gia việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện cho giảng viên, VC, NLĐ tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội;
- Thường trực các hội đồng: Tuyển dụng, nâng bậc lương, thi nâng ngạch, xét phân loại lao động hằng tháng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật VC, NLĐ của Trường;
- Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, phối hợp thực hiện việc nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng VC, NLÐ hằng năm theo quy định và theo phân cấp thẩm quyền; cập nhật danh sách VC, NLÐ chuyển công tác và về hưu hằng năm. Lập các biểu báo cáo thống kê VC, NLÐ định kỳ theo quy định hiện hành. Thực hiện công tác kê khai minh bạch thu nhập tài sản cá nhân theo đúng quy định;
- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của VC, NLÐ; lập kế hoạch sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ hằng năm của VC, NLÐ;
- Tham gia thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; thực hiện các thủ tục chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng để VC, NLÐ đi công tác, học tập nâng cao nghiệp vụ, giải quyết việc riêng trong và ngoài nước;
- Thực hiện công tác điều động cán bộ trong các đơn vị làm nhiệm vụ coi thi lý thuyết, thi test, thi lại, thi cải thiện điểm hàng tuần.

* Khen thưởng:
* Tập thể:
Huân chương Lao động hạng Ba (2013); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011); Bằng khen của Bộ Y tế (1997, 1998, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2023); Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình (2011); Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
* Cá nhân:
+ 05 Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước
+ 03 Huân chương Lao động hạng Nhì
+ 03 Huân chương Lao động hạng Ba; 06 Bằng khen Chính phủ
+ 30 lượt cán bộ được tặng Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh
+ 09 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
+ 01 Giáo sư
+ 01 Phó giáo sư
+ 02 Nhà giáo nhân dân
+ 04 Nhà giáo ưu tú
+ 01 Thầy thuốc ưu tú
+ 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc
+ 06 chiến sỹ thi đua cấp Bộ (02 cán bộ được tặng chiến sỹ thi đua cấp Bộ 3 năm liên tục)
  

* Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới
- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Phòng Tổ chức cán bộ đoàn kết, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể Phòng thành đơn vị tiên tiến xuất sắc.
- Nâng cao trách nhiệm, đúng góp trí  tuệ của cán bộ viên chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp, phương hướng nhiệm vụ năm học.
- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Phòng: Làm tốt công tác tổ chức theo điều lệ được Bộ trưởng phê duyệt. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, đơn vị và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị.
- Thực hiện tốt các văn bản về công tác tuyển dụng viên chức. Hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn, bộ câu hỏi thi tuyển viên chức để việc tuyển dụng đảm bảo khách quan, công bằng, nghiêm túc.
- Thực hiện tốt các quy định về công tác bổ nhiệm: Tiếp tục bổ nhiệm cán bộ quản lý cho các đơn vị.
- Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Phòng TCCB phối hợp với các đơn vị xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý và tổng hợp thành văn bản có phê chuẩn của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch luân chuyển một số vị trí công tác theo quy định.

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

552/TB-YDTB

Thông báo về việc công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thế mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 89 | lượt tải:135

511-CV/ĐU

Công văn Đảng ủy về việc hưởng ứng, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải Búa liềm vàng ) lần thứ IX năm 2024

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 115 | lượt tải:50

507-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thị xã Thái Bình

Thời gian đăng: 01/05/2024

lượt xem: 209 | lượt tải:58

508-CV/ĐU

Công văn Đảng ủy về việc năm bát, phản ánh tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Thời gian đăng: 01/05/2024

lượt xem: 202 | lượt tải:56

506-CV/ĐU

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Thời gian đăng: 01/05/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:65
Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,223
  • Máy chủ tìm kiếm84
  • Khách viếng thăm1,139
  • Hôm nay232,241
  • Tháng hiện tại2,328,543
  • Tổng lượt truy cập17,913,855
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây