Phòng Vật tư - Trang thiết bị

 
Trưởng phòng
TS. Nguyễn Ngọc Trung
Email: trungnn@tbump.edu.vn
Trưởng, phó phòng tiền nhiệm:
1. BS. Trần Thông - Phụ trách phòng (1968-1972)
2. BS. Trần Lợi - Trưởng phòng (1973-1983)
3. BS. Trần Thuân - Trưởng phòng (1983-2003)
4. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến - Trưởng phòng (2003-2013)
5. CN. Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó trưởng PT phòng 
6. KS. Đỗ Đức Kính - Phó trưởng PT phòng (2015-2016)
7. ThS. Vũ Minh Hải - Phó trưởng phòng (2011-2013)
8. ThS.BS Nguyễn Văn Thịnh - Phó trưởng phụ trách( 2016 - 2022)
Phó trưởng phòng:
TS. Nguyễn Minh Phúc
Email: minhphucytb@yahoo.com
Phó Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Email:thao.nguyenphuonggrass@gmail.com
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ
KS. Vũ Bảo Chung
Email: chungvb@tbmc.edu.vn
KS. Vũ Anh Tuấn
Email: tuanva@tbmc.edu.vn
KS. Vũ Thanh Tú
Email:vuthanhtu@tbmc.edu.vn
KTV. Nguyễn Thùy Linh
Email: linhnt@tbmc.edu.vn

KS. Bùi Trung Kiên
Email: kienbt@tbmc.edu.vn
KS. Lương Văn Toàn
Email: 
KTV. Lê Minh Tuấn
ĐEmail:tuanlm@tbmc.edu.vn
KTV. Phạm Đức Minh
Email:minhpd@tbmc.edu.vn

Cán bộ đương nhiệm Phòng Vật tư, Trang thiết bị

* Chức năng:

Tham mưu và chủ trì xây dựng các Quy chế, Quy định vê công tác, Quản lý tài sản công, sử dụng và bảo quản trang thiết bị và các Quy chế, Quy định có liên quan do Lãnh đạo Trường giao;             '
Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị, y dụng cụ, hóa chất, hóa dược, hóa sinh phẩm, thuốc các loại mẫu vật thí nghiệm các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho đào tạo và giám sát việc sử dụng vật tư, trang thiết  bị, sửa chữa bảo dưỡng và tổ chức thanh lý những máy móc, thiêt bị hư hỏng không còn khả năng sử dụng một cách hiệu quả;
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm các loại trang thiết bị cần thiết. Tham gia xây dựng các dự án, kế hoạch tiếp nhận, mua sắm và sửa chữa các các trang thiết bị;
Cung ứng một cách đầy đủ và kịp thời các yêu cầu thường xuyên và đột xuất về trang thiết bị và các phương tiện cho nhiệm vụ giảng dạy, học tập, NCKH và công tác Bệnh viện.
Phục vụ kịp thời các yêu cầu và sửa chữa nhỏ các thiết bị, tiệt trùng vô khuẩn của các Bộ môn, phòng thí nghiệm và của Bệnh viện;
Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trong Trường;
Kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy trình, quy phạm về sử dụng an toàn các thiết bị;
Quản lý, bảo quản tốt các tài sản của kho và các thiết bị quý hiếm, đắt tiền theo quy định của Bộ Y tế;
Tiếp nhận các trang thiết bị y tế của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
Tham gia các Ban, Hội đồng có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng như: Mở thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, nghiệm thu và thanh lý các hợp đồng mua sắm, kiểm kê và thanh lý máy móc, trang thiết bị;
Phối hợp với các Phòng ban và Bộ môn xây dựng các định mức về trang thiết bi phù hợp với thực tế để làm chuẩn mực cho việc cung ứng mẫu vật, vật tư trang thiết bị. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng và hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản các máy móc, trang thiết bị;
Thực hiện các chế độ về quản lý, theo dõi, sử dụng các tài sản đã được mua sắm viện trợ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản của Nhà trường được phân công phụ trách và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp theo định kỳ; 
Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê máy móc, vật tư, trang thiết bị..., công tác báo cáo theo quy định.

 Phương hướng phát triển trong thời gian tới:
Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của phòng về công tác mua sắm, cung ứng, quản lý tài sản trang thiết bị. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

- Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị, trong công tác tham mưu, lập kế hoạch, và mua sắm vật tư – trang thiết bị. Tiến tới công khai hóa, minh bạch hóa công tác đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị trên hệ thống mạng.
 - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa trang thiết bị của Trường.    
- Thường xuyên, liên tục cập nhật các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước

 

Nhiêm vu:

1. Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị, y dụng cụ, bàn nghề, hóa chất, hóa dược, hóa sinh phẩm, thuốc, tạp chất, các loại mẫu vật thí nghiệm và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho đào tạo và giám sát việc sử dụng vật tư, trang thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng và tổ chức thanh lý những máy móc, thiết bị hư hỏng không còn khả năng sử dụng một cách hiệu quả;
2. Cung ứng đầy đủ và kịp thời các yêu cầu thường xuyên và đột xuất về trang thiết bị, vật tư và các phương tiện cho nhiệm vụ giảng dạy, học tập, MCKH cà công tác bệnh viện;
3. Phục vụ kịp thời các yêu cầu và sửa chữa nhỏ các thiết bị, nước cất, tiệt trùng vô khuẩn của các Bộ môn, phòng thí nghiệm và của Bệnh viện;
4. Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trong trường;
5. Xây dựng các quy định làm việc về công tác vật tư và trang thiết bị, các quy trình về bảo quản các trang thiết bị chuyên dụng nhằm khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả công tác chuyên môn;
6. Kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy trình, Quy phạm về sử dụng an toàn các thiết bị;
7. Quản lý bảo quản tốt các tài sản của kho và các thiết bị quý hiếm, đắt tiền theo quy đinh của Bộ Y tế;
8. Tham gia đầy đủ các lớp tật huấn, hội thảo về đồ dùng giảng dạy, học tập và trang thiết bị chuyên ngành của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT. Tham gia các hội thảo, tiếp nhận các trang thiết bị Y tế của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
9. Tham gia các Ban, Hội đồng có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng như: Mở thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, nghiệm thu và thanh lý các hợp đồng mua sắm, kiểm kê và thanh lý máy móc, trang thiết bị;
10. Phối hợp với các Phòng ban và Bộ môn xây dựng các định mức về trang thiết bị, vật tư phù hợp với thực tế để làm chuẩn mực cho việc cung ueng mẫu vật, vật thư trang thiết bị. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng và hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo dưỡng, bảo quản các máy móc, trang thiết bị; soạn thảo các nội quy sử dụng máy móc, trang thiết bị, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư trong đơn vị;
11. Thực hiện các chế đọ về quản lý theo dõi các tài sản đã được mua sắm, viện trợ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
12. Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê máy móc, vật tư, trang thiết bị... báo cáo theo quy định;
13. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu
15. Tham gia, cung cấp minh chứng phục vụ Kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định trường
16. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư trang thiết bị trung hạn và dài hạn

* Khen thưởng:
Tập thể: Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 06 bằng khen của Bộ Y tế; 01 Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình.
Cá nhân: 01 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 nhà giáo ưu tú, 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

522-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 08/07/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:39

25/QĐ-HĐGDNN

Quyết đinh phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 52 | lượt tải:34

144-QĐ/TW

Quy định chuẩn mực đạo dức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:59

519-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Thái Bình

Thời gian đăng: 26/06/2024

lượt xem: 95 | lượt tải:47

552/TB-YDTB

Thông báo về việc công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng thế mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thời gian đăng: 06/06/2024

lượt xem: 259 | lượt tải:357
Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập380
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm379
  • Hôm nay161,808
  • Tháng hiện tại2,616,313
  • Tổng lượt truy cập22,861,323
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây