Phòng Quản lý Đào tạo đại học

 
Trưởng phòng:
NGƯT.PGS.TS. Ngô Thanh Bình
Điện thoại: 0227.3838.545 ( máy lẻ 102)

Phó trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Thị Ngoan
Điện thoại: 0227.3838.545 ( máy lẻ 104)
 TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TIỀN NHIỆM
1. Từ 1968 đến 1982: Phòng giáo vụ:
+ Từ 1968 đến 1977: BS. Trần Xuân Quyền -Trưởng Phòng
+ Từ 1975 đến 1981: BS Vũ Lập Đạo - Phó trưởng Phòng
- BS Trần Thuân- Phó trưởng Phòng
+ Từ 1978 đến 1982: BS. Đinh Xuân Cừ  - Trưởng Phòng
- BS. Đặng Quốc Ân- Phó trưởng Phòng
2. Từ 1982 đến 1988:
Phòng giáo vụ:
+ Năm 1982: PTS Lê Quang Hoành- Trưởng phòng
BS. Đặng Quốc Ân - Phó trưởng phòng
+ Từ 1982 đến 1983: BS Trần Thuân - (Quyền Trưởng phòng)
BS. Đặng Quốc Ân - Phó trưởng phòng
+ Từ 1983 đến 1984: BS. Đặng Quốc Ân - (Quyền Trưởng phòng)
+ Từ 1984 đến 1986: PTS Lê Quang Hoành - Trưởng phòng
BS. Đặng Quốc Ân - Phó trưởng phòng
+ Từ 1986 đến 1988: BS. Đặng Quốc Ân - Trưởng phòng
Phòng Quản lý học sinh
+ Từ 1982 - 1988: Ông Tạ Bình Nghị - Trưởng phòng
+ Từ 1982 - 1988: BS. Nguyễn Đình Cát - Phó trưởng phòng
3. Từ 1988 đến 2008: Phòng Quản lý Đào tạo
+ Từ 1988 - 1990: BS. Đặng Quốc Ân - Trưởng phòng
+ Từ 1990 - 1991: BS Nguyễn Đình Cát - (Phụ trách phòng)
+ Từ 1991 - 1998: PTS. Nguyễn Văn Lơn - Trưởng phòng
+ Từ 1997 - 1998: PTS. Trần Quốc Kham - Phó trưởng phòng
+ Từ 1998 - 2004: TS. Trần Quốc Kham - Trưởng phòng
4. Từ 2008 đên nay: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
+ Từ 2004 - 2011: PGS.TS. Hoàng Năng Trọng - Trưởng phòng
+ Từ 2011 - 2016: PGS.TS Nguyễn Duy Cường - Trưởng phòng
+ Từ 2004 - 2009: ThS. Nguyễn Thanh Đức - Phó trưởng phòng
+ Từ 2004 - 2012: KS. Đặng Hợp Phố - Phó trưởng phòng
+ ThS. Phạm Thị Ngọc Thuỷ - Phó trưởng phòng
+ ThS. Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó trưởng phòng
+ PGS.TS Ngô Thanh Bình - Phó trưởng phòng
+ TS. Lê Đức Cường - Phó trưởng phòng
+ TS. Nguyễn Thế Điệp - Phó trưởng phòng
 
DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

BSCKI. Hoàng Minh Tuấn

Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 104)

ThS. Nguyễn Trung Nghĩa

Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)

ThS. Bùi Thị Thanh Huyền
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)
ThS. Đặng Thị Bích Hằng
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)
ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 166)

CN. Vũ Trung Thắng
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 166)

ThS. Vũ Cao Cường
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 104)

ThS. Trương Hoàng Anh
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)

CN. Phạm Quỳnh Trang
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 104)

CN. Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 104)

ThS. Phạm Ngọc Hải
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)

ThS. Phạm Hoàng Bích Ngọc
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)

CN.  Nguyễn Thanh Tú

Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 104)

KTV Vũ Thị Thu Hà
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)

KTV. Đỗ Thị Thu Hà
Điện thoại: 0227.3838.545
( máy lẻ 103)
 

Cán bộ đương nhiệm Phòng Quản lý đào tạo đại học

* Chức năng nhiệm vụ:
- Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy, liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học, dự bị đại học. Làm đầu mối nghiên cứu, đề xuất xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Làm đầu mối nghiên cứu và tham mưu đề xuất với Lãnh đạo về việc mở các mã ngành đào tạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh.
- Theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy/học tập của giảng viên và sinh viên. Đề xuất hướng giải quyết các điều kiện phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
- Tham gia thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng - kỷ luật sinh viên; Khoa học đào tạo và các hội đồng liên quan đến xét cấp học bổng, trợ cấp sinh viên, xét lên lớp, ngừng học, thôi học.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên qua việc lấy phiếu ý kiến phản hồi từ người học, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên. Đề xuất hướng giải quyết nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập của các hệ đào tạo đại học.
- Tổ chức, quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo và quản lý sinh viên. Phối hợp với các Đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với sinh viên. Làm đầu mối tiếp nhận và xét cấp các học bổng tài trợ cho sinh viên.
- Tổ chức thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo học kỳ và năm học.
- Quản lý và lưu trữ: Hồ sơ sinh viên, bài thi và điểm thi tuyển sinh, bài thi tốt nghiệp, điểm học phần.
- Tổ chức quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường.
- Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên: Cấp phát thẻ sinh viên, xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.
- Theo dõi, thống kê và quản lý số liệu sinh viên toàn Trường, báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
- Đối chiếu, xác nhận giờ giảng cho các Khoa, Bộ môn trong Trường.
- Tham gia Ban Thanh tra giáo dục, các dự án về Giáo dục và Khoa học của Trường.
- Xây dựng các quy định, quy chế về công tác đào tạo và quản lý sinh viên trong Trường.
Tóm tắt quá trình hoạt động đơn vị
Tiền thân của Phòng QLĐTĐH là Phòng Giáo vụ, một trong 5 phòng chức năng được thành lập ngay từ ngày thành lập Phân hiệu Đại học Y Thái Bình (1968).
Năm 1982, một bộ phận được tách ra thành Phòng Quản lý học sinh.
Năm 1988, Phòng Quản lý học sinh được nhập lại với Phòng Giáo vụ thành Phòng Quản lý đào tạo.
Năm 2004, sau khi tách bộ phận quản lý đào tạo sau đại học, Phòng trở thành Phòng Quản lý đào tạo đại học.

Khen thưởng
 * Tập thể:
 + Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
 + Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu
 + Công đoàn cơ sở vững mạnh.
 + 01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
 + 04 Bằng khen của Bộ Y tế
 + 02 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 + 01 Huân chương Lao động hạng Ba (2012).
* Cá nhân:
+ 100% cán bộ của Phòng đạt danh hiệu Lao động tiến tiến, trong đó có từ 3-5 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
+ 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
+ 01 Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia;
+ 01 Huy chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
+ 01 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Thanh niên Campuchia
+ 03 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động VN
+ 05 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế
+ 02 Bằng khen của Công đoàn Y tế
+ 01 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
+ 01 Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình.
Phương hướng phát triển chủ yếu thời gian tới
- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần thái độ phục vụ tốt.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, phối hợp cùng với các đơn vị trong toàn Trường mở rộng quy mô đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên.
- Thực hiện đúng kế hoạch đào tạo của Nhà trường, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy định của Bộ. Đảm bảo tổ chức tốt việc giảng dạy tại các địa bàn theo đúng nội dung và chương trình đã quy định.
- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy-học. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ tất cả các ngành đào tạo.
- Quản lý sinh viên: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của Nhà trường và các Bộ, Ban, Ngành đối với việc học tập, rèn luyện; Việc thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của sinh viên. Kết hợp với gia đình, xã hội, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý giáo dục sinh viên.

 

 

 
 
 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

511-CV/ĐU

Công văn Đảng ủy về việc hưởng ứng, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng ( Giải Búa liềm vàng ) lần thứ IX năm 2024

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 16 | lượt tải:11

507-CV/ĐU

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thị xã Thái Bình

Thời gian đăng: 01/05/2024

lượt xem: 122 | lượt tải:36

508-CV/ĐU

Công văn Đảng ủy về việc năm bát, phản ánh tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Thời gian đăng: 01/05/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:36

506-CV/ĐU

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Thời gian đăng: 01/05/2024

lượt xem: 105 | lượt tải:40

137/NQ-HĐTYDTB

Nghị quyết Phê duyệt Dự toán chi tiết năm 2024

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 0 | lượt tải:0
Bộ Y tế
Bộ GD&DT
CĐ Y tế
Sức khỏe đời sống
Quản lý lịch giảng
Trả lời cử chi
Tạp chí Y Dược Thái Bình
Bệnh viên
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dieu duong
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập680
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm674
  • Hôm nay139,972
  • Tháng hiện tại3,753,361
  • Tổng lượt truy cập14,057,446
Thăm dò ý kiến

Giao diện mới của website tbump.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây