lịch giảng BM Hóa dược tuần 28

Lịch giảng BM Hóa dược tuần 28
Xem chi tiết ta đây
https://drive.google.com/file/d/0B7s361__pOr9dkZybEFpTE9lZTg/view?usp=sharing